Balkans Alliance of Preschool Teacher's Associations

Statut

VAŽI, U skladu sa odredbama čl.10.; 11.;12. I 59. Zakona o udruženjima (»Službeni list RS«, br.51/09), na skupštini održanoj dana 16.09. 2015. Na Zlatiboru, usvojene su izmene i dopune zSTATUT БАЛКАНСКОГ САВЕЗА УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА.

Oblast ostvarivanja ciljeva

Član 1.

БАЛКАНСКИ САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА

BALKANS ALLIANCE OF PRESCHOL TEACHER’S ASSOCIATIONS

BALKANSKI SAVEZ UDRUŽENJA/UDRUGE VASPITAČA/ODGAJATELJA

(u daljem tekstu skraćeni naziv na engleskom jeziku: BAPTA) je nevladino i neprofitno udruženje,

osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

Ciljevi udruženja

Član 2.

Ciljevi BAPTA su:

 •  Profesionalizacija rada BAPTA
 • Uspostavljanje međunarodnih standarda u oblasti vaspitnoobrazovnog rada
 • Aktivno učešće u reformi obrazovnih sistema u zemljama na Balkanu u vaspitnoobrazovnoj praksi
 • Uključivanje u proces evropskog povezivanja u oblasti vaspitanja i obrazovanja
 • Praćenje razvoja obrazovanja i stručnog usavršavanja vaspitača u Evropi
 • Podizanje kompetencije vaspita u cilju usavršavanja delatnosti
 • Publikovanje radova sa stručnih skupova BAPTA

Član 3.

Zadaci BAPTA:

 • Izgrađivati status vaspita kao nosioca delatnosti u predškolskom vaspitanju i obrazovanju
 • Izrada, organizacija i realizacija projekata
 • Istraživanje profesionalne prakse
 • Razmena vaspitača ( studijska putovanja ) među svim članicama, radi sticanja novih i usavršavanja postojih znanja,
  veština i sposobnosti važnih za unapređivanje vaspitno – obrazovnog rada
 • Praćenje savremenih saznanja i izveštavanje o istim, radi kvalitetne primene naučenog u praksi
 • Doprinositi profesionalnom razvoju i napredovanju svojih članova, kao i njihovom aktivnom uključivanju u tokove kretanja i razvoja sistemske tranzicije obrazovne politike na Balkanu i u Evropi
 • Prezentovati primere dobre prakse koji će prikazati novi pristup vaspitnoobrazovnom radu
 • Usmeravati i osmišljavati profesionalni razvoj vaspita i ostalih koji rade u predškolskim ustanovama
 • Organizovanje edukacije svojih članova na međunarodnom nivou i za ista izdaje relevantne međunarodne sertifikate
 • Saradnja sa OCD

Naziv i sedište

Član 4.

Naziv je: БАЛКАНСКИ САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА
BALKANSKI SAVEZ UDRUŽENJA/UDRUGE VASPITAČA/ODGAJATELJA

Srkaćeni naziv је : БАПТА

Naziv na engleskom jeziku je:

BALKANS ALLIANCE OF PRESCHOL TEACHER’S ASSOCIATIONS

Skraćeni naziv je: BAPTA

BAPTA ima sedište u Beogradu, ulica Kraljice Natalije 43, Republika Srbija.

BAPTA svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije, Republike Srpske, Federacije

Bosne i Hercegovine i drugih zemalja u okruženju.

 

Uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva

Član 5.

Članovi BAPTA mogu biti sva udruženja, stručna društva , prekolske ustanove, savezi, visokoškolske ustanove i institucije koje se bave predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem kao i drugi (izdavi, proizvođači didaktičkog materijala i sl), pojedinci i drugi koji prihvataju ciljeve i Statut BAPTA i podnesu prijavu za učlanjenje Upravnom odboru BAPTA .

Član 6.

Odluku o prijemu u članstvo donosi upravni obor, a o tome izveštava Skupštinu.

Skupština o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave.

Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju. Za istupanje iz članstva člana potrebna je saglasnost organa organizacije .

Članstvo u BAPTA može prestati zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanja odredaba ovog Statuta ili narušavanja ugleda BAPTA.

Odluku o prestanku članstva donosi Skupština, na obrazloženi predlog Upravnog odbora.

Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u BAPTA.

Prava obaveze i odgovornost članstva

Član 7.

Član BAPTA ima pravo da:

 1. Ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva
 2. Neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa BAPTA
 3. Bira i bude biran u organe BAPTA
 4. Bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima BAPTA

Član je dužan da:

 1. Aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva
 2. Učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima
 3. Pla članarinu
 4. Obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor

Unutrnja organizacija

Član 8.

Organi BAPTA.su :

 • Skupština
 • Upravni odbor
 • Nadzorni odbor
 • Predsednik, zastupnik

 

Funkciju zastunika vrši Predsednik Upravnog odbora, a u njegovom odsustvu potpredsednik Upravnog odbora.

 

Skupštinu BAPTA čine svi članovi.

Član 9.

 

Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao i na inicijativu najmanje jedne trine članova skupštine. Inicijativa se podnosi Upravnom odboru u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pita nja čije se razmatranje predlaže.
Sednicu skupštine saziva predsednik Skupštine pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja skupštine i predlogu dnevnog reda. Sednicom predsedava predsednik.

Skupština:

 1. Donosi plan i program rada
 2. Usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta
 3. Usvaja druge opšta akta BAPTA
 4. Bira i razrešava predsednika Skupštine na osnovu predloga udruženjasaveza, tajnim glasanjem
 5. Mandat predsednika Skupštine traje 4 ( četiri) godine
 6. Verifikuje i razrešava članove Upravnog odbora na predlog udruženja/udruge/saveza
 7. Bira i razrešava članove Nadzornog odbora
 8. Razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog odbora
 9. Razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj
 10. Odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada BAPTA
 11. Odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u drugim zemljama

Skupštinu čine predstavnici članica BAPTA i to:

 • Savezi, udruženja i društva delegiraju po 5 članova u Skupštinu BAPTA
 • Samostalni vrtići na svakih deset vaspita/odgajatelja/ po jedan član
 • Visokoškolske institucije po jedan član

Svi drugi po jedan član

Skupština odlučuje vinom glasova prisutnih članova.
Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada BAPTA neophodna je dvotrinska vina glasova prisutnih članova.

 

Član 10.

Upravni odbor je izvršni organ BAPTA , koji se stara o sprovođenju ciljeva udruženja/ udrugekoji su utvrđeni ovim Statutom.

Upravni odbor , ima članove koje imenuje i opoziva Skupština.

1)

 • Savez udruženja vaspitača Srbije ,………………………………...…………………..……………………. 2 člana,
 • Udruženje radnika predškolskih ustanova R. S, ...…………..…………………..……..……………….2 člana,
 • SOS djji vrtić Goražde FBiH, …………………….……….. ………………….…………………….…. 1 član,

/OSNIVAČI/

 • Svi samostalni vrtići jedan član iz zemlje / entiteta, prvi ko pristupi
 • Visokoškolske institucije jedan član iz zemlje / entiteta, prvi ko pristupi
 • Svi drugi jedan član iz zemlje / entiteta, prvi ko pristupi

2)Mandat članova Upravnog odbora traje 4 ( četiri ) godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.

3)Upravni odbor iz reda svojih članova bira predsednika , potpredsednika i sekretara.

 

Član 11.

Predsednik Upravnog odbora zastupa BAPTA u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.

Potpredsednik je ovlašćen da, u odsustvu predsednika upravnog odbora, zastupa BAPTA i potpisuje sva finansijska i novčana dokumenta u ime BAPTA .

 

Upravni odbor:

Član 12.

 

 1. Rukovodi radom BAPTA između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva ;
 2. Organizuje redovno obavljanje delatnosti BAPTA;
 3. Poverava posebne poslove pojedinim članovima;
 4. Donosi finansijske odluke;
 5. Odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje pet članova i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje;
 6. Odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim statutom, ovlašćeni drugi organi BAPTA.

Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova, a odluke donosi vinom glasova svih članova.

 

Član 13.

Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje BAPTA i o uočenim nepravilnostima, bez odlaganja, obaveštava Upravni odbor i Skupštinu.

Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština. Mandat članova nadzornog odbora traje čet iri godine i mogu biti ponovo birani i to.

 • Savez udruženja vaspitača Srbije ……………………….…………………..……………………………..……1
 • Udruženje radnika predškolskih ustanova R. Srpske .………………….…….……………………….…1
 • Makedonija, Štip ……………………………………………………………………………………………………….. 1

Nadzorni odbor podnosi izveštaj na svakoj sednici Skupštine.

 

Ostvarivanje javnosti rada
Član 14.

 

Rad BAPTA je javan.
Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima, BAPTA neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost, ili na drugi primereni način.

Godišnji obrun i izveštaji o aktivnosti BAPTA podnose se članovima na sednici skupštine udruženja.

Član 15.

Radi ostvarenja svojih ciljeva BAPTA uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Udruženje može pristupiti drugim međunarodnim udruženjima /udrugama/ čiji je interse predškolska delatnost, o čemu odluku donosi Skupština.

Član 16 .

BAPTA može da ima pomažuće I počasne članove. .Poćasni I pomažući članovi imaju ista prava I

obaveze kao I redovni članovi. I imenuje ih Upravni odbor , a o tome izveštava Skupštinu.

Način sticanja sredstava za ostvarivanje ciljeva i raspolaganje sredstvima

Član 17.

BAPTA pribavlja sredstva od članarine po udruženju, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona, finansijskih subvencija i na drugi zakonom dozvoljen nin.

Upravni odbor donosi odluku o visini članarine u odnosu na subjekat koji pristupa B APTA.

BAPTA može pribavljati sredstava i od kotizacije za seminare, konferencije, kongrese, simpozijume i druge oblike organizovanja iz oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja .

BAPTA ima devizni i dinarski run kod poslovne banke .

 

Prestanak rada udruženja
Član 18.

BAPTA prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Postupanje sa imovinom udruženja u slučaju prestanka udruženja

Član 19.

U slučaju prestanka rada, imovina BAPTA preneće se na nedobitno pravno lice koje je osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva, odnosno Skupština će odlukom o prestanku odrediti kome se imovina prenosi u skladu sa Zakonom.

 

Izgled i sadina pata

Član 20.

BAPTA ima pečat i štambilj. Pečat je okruglog oblika , prnika 32 mm, na kojem je u gornjoj polovini ćirilicom napisano БАЛКАНСКИ САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА, a na donjoj polovini , na engleskom jeziku napisano: Balkans Alliance of Preschool Teacher`s Associations ,u sredini napisano: BAPTABeograd, Srbija

Štambilj je pravougaonog oblika sa istim tekstom kao i pečat i prostorom za broj, datum i adresu u sedištu, dimenzije 6x 2 cm.

BAPTA ima svoj logo elipsastog oblika sa 6 isprepletanih spajalica , oivičen tamno plavim prstenom.

 

Član 21.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjiva ti odredbe Zakona o udruženjima.

 

Član 22.

Ovaj Statut ima se objaviti na jezicima i pismima svih članica koje čine ovaj savez .

 

Član 23.

Ovaj statut stupa na snagu dana od dana njegovog usvajanja na osnivačkoj skupštini BAPTA i

prestaje da važi Statut od 30. novembra, 2013.

Zlatibor 16.09. 2016.

Predsednik skupštine
Alija Lapo

Download PDF:
STATUT

Leave Your Comment Here